Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
11. augusta 2020

Čoraz viac investorov vyhľadáva investície s pozitívnym dopadom na spoločnosť či životné prostredie. Tatra banka prichádza s kategóriou produktov, ktoré túto príležitosť investorom ponúkajú.

Investície do spoločností sú tradične hodnotené najmä z hľadiska finančných ukazovateľov ako výnosnosť či rizikovosť. V posledných rokoch ale rastie počet investorov, ktorých zaujíma na aké účely sú ich peniaze použité a či investičné príležitosti zodpovedajú ich hodnotovému nastaveniu. 

Na finančnom trhu rastie dopyt po udržateľných investíciách, ktoré zohľadňujú zároveň faktory životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti či podnikovej kultúry. Tieto kritéria bývajú súhrne označované aj anglickou skratkou ESG (environmental, social, governance). 

Udržateľné investície pre investorov predstavujú ideálnu možnosť ako dosiahnuť atraktívne výnosy, a zároveň svojimi aktivitami prispieť k lepšej budúcnosti planéty.

Prečo investovať do udržateľných fondov?

Podľa odhadov bude do roku 2050 na Zemi žiť takmer 10 miliárd ľudí. Nárast populácie a urbanizácia so sebou prinášajú množstvo závažných problémov ako nadmerné čerpanie zdrojov, znečistenie životného prostredia či urýchlenie tempa klimatických zmien. 

Tlak na udržateľnosť neustále rastie a spoločnosti, ktoré na tieto výzvy včas zareagujú, môžu z dlhodobého hľadiska prinášať stabilnejšie výnosy.

Spoločensky zodpovedné spoločnosti v porovnaní s bežnými firmami produkujú približne o 90 % menej odpadu, o 40 % menej emisií a majú o takmer 80 % menšiu spotrebu vody. 

„Ignorovaním ESG kritérií sa spoločnosť pripravuje o potenciálnych klientov, partnerov a talentovaných zamestnancov, čo má negatívny vplyv aj na jej ziskovosť. Týmto stráca na atraktívnosti aj v očiach investorov,“ uvádza Marek Neckár, riaditeľ privátneho bankovníctva Tatra banky.

U spoločností s udržateľným spôsobom riadenia je zároveň nižšie riziko pracovných úrazov či ekologických havárií, a z toho vyplývajúce riziko finančných postihov. Uvedené faktory spoločne prispievajú k tomu, že sa pri investovaní do týchto spoločností návratnosť investícií v pomere k riziku zvyšuje.

„Podľa údajov Morningstar až 62 % akciových fondov zameraných na dodržiavanie kritérií ESG prekonalo počas posledných mesiacov svojou výkonnosťou MSCI World Index. Negatívny dopad krízy spôsobenej COVID 19 bol v prípade uvedených spoločností menší. Tieto spoločnosti fungujú efektívnejšie a ich riadenie je lepšie, hodnotí Neckár.

Marek Neckár, riaditeľ privátneho bankovníctva Tatra banky. Zdroj foto: Archív Tatra banky

Ako to funguje?

Udržateľné fondy Raiffeisen Capital Management investujú len v krajinách a spoločnostiach, ktoré spĺňajú prísne finančné kritériá a kritériá udržateľnosti. Vylúčené sú krajiny s trestom smrti, detskou prácou a podobne. Výsledkom dôslednej analýzy je skóre ESG, ktoré určuje či spoločnosti budú do portfólia fondov nakúpené. Ak spoločnosť prísne kritéria nespĺňa, je z portfólia fondu vylúčená.

Prvý kritériom je životné prostredie, označované písmenom E (z anglického environment). Do tejto kategórie spadajú kritéria ako množstvo emisií CO2, recyklácia, spotreba vody a energie. Firmy musia produkovať menej odpadu, využívať alternatívne zdroje energií, chrániť lesy či udržateľne narábať so surovinami.

Ďalej sa hodnotí sociálny aspekt označovaný písmenom S, kde patria napríklad pracovné podmienky, ľudské práva či bezpečnosť výrobkov. Sleduje sa, či nedochádza k diskriminácii alebo vykorisťovaniu pracovnej sily či podvádzaniu zákazníkov. 

A nakoniec, riadenie spoločnosti označované písmenom G (z anglického corporate Governance). Patrí sem nezávislosť od kontrolných orgánov, spravodlivý odmeňovací systém a podobne. Hodnotí sa či sa spoločnosť nespráva korupčne, či podniká poctivo a férovo a dodržiava etické zásady.

Investovanie, ktoré hľadí ďalej

Uvedením nových fondov Tatra banka prináša svojim klientom inovatívne investičné riešenie,  ktoré zahŕňa zmiešané aj akciové fondy.

„Klienti privátneho bankovníctva Tatra banky si môžu vybrať z viacero možností, ktoré sme pripravili v spolupráci s Raiffeisen Capital Management, v závislosti od ich individuálnych plánov a ochoty riskovať,“ hovorí Marek Neckár.

Investori tak majú možnosť rozhodnúť nielen o výške svojej investície či dĺžke investičného horizontu, ale aj podporiť perspektívne firmy, ktoré vysokou mierou prispievajú k lepšej kvalite života a spoločenskému rozvoju.