VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predplatné tlačených periodík a elektronických služieb spoločnosti Barecz & Conrad Media s.r.o.

1.     ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1  Spoločnosť Barecz & Conrad Media s.r.o., IČO: 36 556 653 so sídlom Bratislava, Mlynské nivy 48, 821 09,  (ďalej aj ako „vydavateľ“) je vydavateľom periodík, ktoré v tlačenej alebo elektronickej forme predáva formou predplatného

1.2  Základné kontaktné údaje vydavateľa sú:

1.2.1. Adresa redakcie: Bratislava, Mlynské Nivy 48, PSČ 821 09

1.2.2. E-mailová adresa: info@forbes.sk  

1.2.3. Telefónny kontakt: +421905711717 (Mária Čechová, Publishing)

1.2.4. Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Nitra, IBAN: SK 63 1111 0000 0066 2220 1007; BIC / SWIFT: UNCRSKBX

1.3.   Periodiká, ktoré vydavateľ vydáva v tlačenej a digitálnej podobe a na ktoré sa vzťahujú tieto obchodné podmienky, sú:

1.3.1.  Mesačník Forbes Slovensko

1.4.  Predplatiteľ je spotrebiteľom, ak je fyzickou osobou, ktorá s Forbes Slovensko uzatvára zmluvu alebo inak koná mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania.

1.5.  Tieto obchodné   podmienky   na   dodanie   mesačníka   Forbes  Slovensko  a digitálnych obsahových služieb tohto periodika formou predplatného upravujú právne vzťahy medzi predplatiteľom na jednej strane, vydavateľstvom Barecz & Conrad Media s.r.o na druhej strane a spoločnosťou NEOGRAFIA, a. s., distribútorom printovej verzie mesačníka Forbes Slovensko na strane trejtej.

1.5.1. Predplatné tlačeného vydania periodika v rámci Slovenskej republiky je doručované v spolupráci so zmluvným distribútorom NEOGRAFIA, a. s., IČO: 31597912 so sídlom Sučianska 39A, Martin, PSČ 038 61 (ďalej aj ako „distribútor“), s čím súhlasí vydavateľ ako aj predplatiteľ (resp. platca).

2.    PREDMET A POVAHA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

2.1.  Predplatiteľom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je na základe písomnej objednávky predplatného dodávaný Forbes Slovensko (tlačený, digitálny).

2.2.  Platcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá platí cenu za predplatné vo svoj prospech, alebo v prospech určitého predplatiteľa (obdarovaného), resp. predplatiteľov.

2.3.  Predplatiteľ súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies sú malé súbory slúžiace Forbes Slovensko a zadávateľom reklamy zobrazovanej na internetovej stránke  k rozpoznaniu  počítača  užívateľa pri  jeho   komunikácii   s internetovou stránkou a k následnému využitiu niektorých funkcií internetovej stránky.

2.4.  Právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe zmluvy o predplatnom, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy.

2.5.  Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je predplatiteľ, resp. platca povinný dôkladne sa zoznámiť s týmito obchodnými podmienkami a s cenníkom predplatného. Vydavateľ je povinný oboznámiť predplatiteľa s týmito obchodnými podmienkami pred uzatvorením zmluvy o predplatnom.

3.    UZATVORENIE ZMLUVY O PREDPLATNOM

3.1.  Zmluvou o predplatnom sa vydavateľ prostredníctvom distribútora zaväzuje dodávať predplatiteľovi objednané výtlačky Forbes Slovensko a objednané digitálne služby. Predplatiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu v zmysle týchto obchodných

3.2. Internetové stránky vydavateľa obsahujú prehľad o rôznych druhoch predplatného, ktoré vydavateľ ponúka, a to vrátane uvedenia ceny príslušného predplatného s DPH a ďalších súvisiacich poplatkov (poštovného).

3.3.  Predplatiteľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prezentovanie predplateného periodika na internetových stránkach vydavateľa je iba ilustračné a indikatívne a že vydavateľ môže prostredníctvom distribútora dodať predplatené periodikum v ľubovoľnom prevedení.

3.4.  Zmluva o predplatnom sa považuje za uzatvorenú pripísaním úhrady za predplatné predplatiteľom (platcom) na účet distribútora.

3.5.  Návrhom na uzatvorenie zmluvy o predplatnom je objednávka predplatiteľa resp. platcu a za prijatie tohto návrhu sa pre účely obchodných podmienok považuje doručenie zálohovej faktúry na predplatné zo strany distribútora predplatiteľovi resp. platcovi. V prípade elektronickej objednávky s okamžitou on-line platbou sa za prijatie návrhu na zmluvu považuje zadania on-line platby. Ak nie je objednávka predplatiteľa resp. platcu úplná, určitá alebo zrozumiteľná, vydavateľ prostredníctvom distribútora je oprávnený podľa svojho uváženia objednávku akceptovať alebo odmietnuť, o čom predplatiteľa vyrozumie.

3.6.  Pre uzatvorenie zmluvy o predplatnom vyplní predplatiteľ objednávkový formulár na internetových stránkach vydavateľa.  Formulár  umožňuje zistenie  a opravu chýb pred uplatnením objednávky.

3.7.  Objednávku je možné zrealizovať prostredníctvom internetovej stránky, telefonicky u vydavateľa alebo distribútora alebo zaslaním objednávky na doručovaciu adresu vydavateľa/distribútora alebo na ich e-mailové

3.8.  Vydavateľ / distribútor je vždy oprávnený v nadväznosti na charakter objednávky požiadať o dodatočné písomné potvrdenie objednávky primeraným spôsobom. Ak objednávateľ odmietne požadovaným spôsobom objednávku potvrdiť, nepovažuje sa objednávka za záväznú k uzatvoreniu

3.9.  Možnosť uzavrieť zmluvu o predplatnom vrátane súvisiacej ceny za predplatné je dostupná iba po dobu, počas ktorej je zobrazená na internetových stránkach vydavateľa. V prípade, že objednané predplatné už nie je dostupné alebo sa periodikum už nevydáva, bude vydavateľ kontaktovať predplatiteľa za účelom dojednania ďalšieho

3.10.  Zmluva o predplatnom sa uzatvára na dobu neurčitú, ak nie je uvedené inak.

4.    ZASIELANIE      MESAČNÍKA  FORBES     SLOVENSKO, POSKYTOVANIE DIGITÁLNYCH SLUŽIEB

4.1.  Doručovanie mesačníka Forbes Slovensko sa začne od termínu vydania, ktoré je uvedené ako najbližšie vydanie v online formulári na webe. Dodanie objednaných digitálnych služieb sa začne od momentu pridelenia promo kódu predplatiteľovi, v prípade okamžitej online platby doručenie začne od najbližšieho vydania, ktoré nasleduje od momentu úhrady predplatného.

4.2.  Výtlačok Forbes Slovensko sa považuje za dodaný predplatiteľovi vložením do jeho poštovej schránky alebo odovzdaním na recepcii alebo vrátnici sídla predplatiteľa. Digitálne služby sa považujú za dodané odoslaním emailu s prístupovými údajmi na adresu uvedenú v objednávke alebo aktiváciou prístupových práva
v registrácii predplatiteľa na forbes.sk , podľa toho, čo nastane skôr.

4.3.  Predplatiteľ je povinný zabezpečiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (t.j. poštová schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s akoukoľvek prekážkou prístupu a pod.). Schránka musí byť riadne a viditeľne označená menom a priezviskom/názvom predplatiteľa a musí umožňovať voľné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred odcudzením treťou osobou.

4.4.  Nebezpečenstvo poškodenia dodaného mesačníka Forbes Slovensko prechádza z vydavateľa na predplatiteľa okamihom jeho dodania podľa bodu 4.2.

4.5.  Predplatiteľ je vo vlastnom záujme povinný distribútorovi neodkladne oznámiť akékoľvek zmeny údajov uvedených v objednávke. Ak neoznámi zmeny, nesie zodpovednosť za škody tým spôsobené (napr. nedoručenie periodika na novú adresu, vrátenie sumy dobropisu na nesprávny účet, neplatnosť dokladov, atď.) vrátane straty práva na reklamáciu nedoručenia predplatených výtlačkov.

4.6.  V prípade žiadosti o dočasnú alebo trvalú zmenu adresy doručovania, je potrebné uviesť všetky nevyhnutné údaje distribútorovi, najneskôr však 10 pracovných dní pred dátumom účinnosti požadovanej zmeny.

4.7.  Nevyhnutnou technickou podmienkou na poskytovanie digitálnych služieb (digitálneho predplatného) je registrácia na forbes.sk a prístup predplatiteľa k funkčnej emailovej adrese. Vydavateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k predplatenej digitálnej službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia predplatiteľa. Predplatiteľ akceptuje, že objednané digitálne služby môžu byť nedostupné na dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov v systémoch vydavateľa.

5.    CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.  Predplatiteľ, resp. platca obdrží po objednaní predplatného od distribútora zálohovú faktúru, ktorú je povinný uhradiť v lehote jej splatnosti. V prípade úhrady online formou (online prevod, platba kartou s automatickou opakovanou platbou) sa zálohová faktúra nedoručuje.

5.2.  Predplatiteľ, resp. platca je povinný uhradiť za dodávku mesačníka Forbes Slovensko cenu za predplatné uvedenú v zálohovej faktúre  alebo v elektronickej objednávke (v e-maili) v súlade s aktuálne platným cenníkom vydavateľa uverejneným na forbes.sk.

5.3. V prípade, ak si predplatiteľ, resp. platca zvolí platbu s automatickým opakovaným platením cez systém GoPay, súhlasí s automatickým uhrádzaním poplatku predplatného mesačne alebo ročne bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty. Spôsob platby s automatickým uhrádzaním poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že predplatiteľ môže tento spôsob kedykoľvek zmeniť, prípadne zrušiť plánovanú platbu, a tým aj zrušiť predplatné od začiatku nasledujúceho obdobia kedykoľvek pred jej zrealizovaním v rámci funkcionalít svojho predplatiteľského účtu po prihlasení alebo požiadať o to e-mailom na predplatne@forbes.sk.

5.4. Frekvencia automatického obnovenia platby je nastavená na mesačné alebo ročné intervaly, tzn. že bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom vydavateľa. Dátum obnovenia platby nie je stanovený na presný deň, ale závisí od dátumu, kedy si predplatiteľ objednal a uhradil predplatné. Predplatiteľovi bude v deň, kedy uhradil predplatné, zaslaný potvrdzujúci e-mail na poskytnutú e-mailovú adresu.

5.5. Ak predplatiteľ, resp. platca nebude mať dostatočné finančné prostriedky na platobnej karte ku dňu, keď je platba splatná, vydavateľ zašle na e-mailovú adresu poskytnutú predplatiteľom e-mail o neúspešnej platbe a pokúsi sa znovu čerpať platbu (najviac trikrát) prostredníctvom poskytnutej platobnej karty. Pokiaľ platba nebude uhradená včas, vydavateľ je takisto oprávnený okamžite prerušiť alebo ukončiť predplatné v prípade meškania s platbou v čase dlhšom než dvadsať (20) dní.

5.6.  Platby za predplatné tlačeného vydania doručovaného v rámci Slovenskej republiky sú pripisované priamo na bankový účet vydavateľa uvedenom v bode 1.1, a to za účelom efektívneho spracovania objednávky a následného zaradenia predplatiteľa do zoznamu aktívnych predplatiteľov tlačeného vydania periodika v rámci Slovenskej republiky.

5.7.  Za deň zaplatenia ceny predplatného sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok považuje deň pripísania zaplatenej ceny v prospech účtu distribútora.

5.8.  Poskytovateľ cenu za predplatné prijíma aj prostredníctvom platobných nástrojov spoločnosti:

5.8.1.  Obchodná spoločnosť GOPAY s.r.o., so sídlom Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68 zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 11030

5.8.2.  Spoločnosť GOPAY je inštitúciou elektronických peňazí, ktorá vydáva elektronické peniaze v zmysle § 4 Zákona o platebním styku a prevádzkuje Platobný systém

5.9.  Predplatiteľ berie na vedomie, že vydavateľ sám neprevádzkuje platobné nástroje ani sa na ich prevádzkovaní nijako nepodieľa a že úhradou ceny za predplatné prostredníctvom GoPay predplatiteľ vstupuje do záväzku s touto spoločnosťou, ktorý je spravovaný špeciálnymi podmienkami, nezávisle od zmluvy o predplatnom.

5.10.  Vydavateľ mesačníka Forbes Slovensko na základe Zmluvy o distribúcii titulov poveruje distribúciou predplatených výtlačkov Forbes Slovensko spoločnosť NEOGRAFIA, a.s. (podľa bodu 1.5.).

6.    REKLAMÁCIE PREDPLATNÉHO, CHYBY PLNENIA

6.1  Predplatiteľ má právo uplatniť reklamáciu u distribútora v prípade týchto chýb:

  • Nedodanie predplateného periodika, resp. nedodanie správneho počtu kusov.
  • Dodanie poškodeného výtlačku
  • Dodanie nekvalitne vytlačeného periodika

6.2.  Reklamácie a iné pripomienky k doručovaniu je možné uplatniť na kontaktoch distribútora, a to písomne (e-mailom) na predplatne@forbes.sk alebo telefonicky na +421918906261. Uplatnenie reklamácie u distribútora má rovnaké právne účinky, ako by bolo toto právo uplatnené u vydavateľa.

6.3.  Predplatiteľ, resp. platca je povinný reklamáciu uplatniť u distribútora bezodkladne, najneskôr však do 10 kalendárnych dní odo dňa vydania výtlačku Forbes Slovensko, ktorého sa reklamácia týka. Na neskôr uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.

6.4.  Vydavateľ nezodpovedá za oneskorené doručenie v prípade, kedy oneskorenie nezavinil, najmä v prípade kalamitnej situácie, a rovnako v prípade, že z objektívnych dôvodov nie je miesto dodania sprístupnené doručovateľovi.

6.5.  Vydavateľ nezodpovedá za doručenie, ak predplatiteľ resp. platca neoznámil zmenu doručovacej adresy v zmysle bodu 4.5., a nie je povinný opätovne zaslať výtlačok, ak sa vráti ako „adresát neznámy“.

6.6.  V prípade oprávnenej reklamácie (dodržanie ustanovení bodu 4.3.) vydavateľ prostredníctvom distribútora dodatočne doručí predplatiteľovi v najbližšom možnom termíne všetky reklamované výtlačky mesačníka Forbes Slovensko. Na požiadanie resp. ak doposlanie nebude možné, vráti vydavateľ prostredníctvom distribútora predplatiteľovi, resp. platcovi pomernú časť uhradenej ceny za predplatné.

7.    ZRUŠENIE PREDPLATNÉHO

7.1.  Predplatné môže písomne vypovedať ktorákoľvek zúčastnená strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Predplatiteľ resp. platca môže vypovedať predplatné ku koncu príslušného fakturačného obdobia doručením písomnej výpovede vydavateľovi poštou na adresu jeho sídla, alebo na adresu distribútora e-mailom alebo telefonicky. Za ukončenie najneskôr 15 pracovných dní pred uplynutím fakturačného obdobia. Predplatné zaniká posledným dňom príslušného fakturačného obdobia.

7.2.  Predplatné zaniká aj vtedy, keď predplatné na ďalšie fakturačné obdobie nebolo predplatiteľom, resp. platcom zaplatené do dátumu uzávierky najbližšieho vydania mesačníka Forbes Slovensko, ktorý nasleduje po uplynutí predplatného obdobia.

7.3.  Predplatné, na ktoré bola predplatiteľovi, resp. platcovi poskytnutá zľava, darček alebo iný bonus môže byť zrušené vždy najskôr k poslednému dňu fakturačného obdobia.

8.   USTANOVENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1.  Vydavateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov predplatiteľa (resp. platcu). Osobné údaje predplatiteľa (rep. platcu) sú dôverné a spracúvané za účelom splnenia si zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy o predplatnom a za účelom zasielania obchodných informácií.

8.2.  Vyplnením a odoslaním objednávky predplatiteľ poskytuje vydavateľovi svoje osobné údaje, ktoré je vydavateľ oprávnený spracúvať na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:

  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o predplatnom, ktorej zmluvnou stranou je predplatiteľ;
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov vydavateľa alebo tretej strany.

8.3.  Predplatiteľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne, úplne, pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať vydavateľa prostredníctvom distribútora o ich zmene.

8.4.  Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.

9.    MARKETINGOVÉ AKCIE

9.1.  Marketingovými akciami sa rozumie akcia vydavateľa, v rámci ktorej ponúka a poskytuje zvláštne plnenia (darčeky,  zľavy  alebo  iné  benefity  špecifikované v podmienkach marketingovej akcie) pre prípad, že bude v rámci akcie uzatvorená zmluva o predplatnom. Nárok na zvláštne plnenie je iba v prípade úhrady celej sumy predplatného za stanovené

9.2.  Vydavateľ neuchováva číslo platobnej karty použitej na úhradu predplatného. On-line úhrady za predplatné a digitálne služby sa realizujú výlučne prostredníctvom bezpečných platobných rozhraní tretích strán – bankových platobných systémov a systémov špecializovaných poskytovateľov on-line platobných služieb.

9.3.  Marketingové akcie a zľavy sú platné iba pre územie Slovenskej republiky. Vydavateľ nezasiela darčeky a neposkytuje iné zvláštne plnenia vrátane zliav mimo územia Českej republiky.

9.4.  Povinnosť vydavateľa dodať zvláštne plnenia zaniká v prípade, kedy predplatiteľ poruší podmienky stanovené pre konkrétnu akciu alebo pri nedodržaní lehoty splatnosti na doklade.

9.5.  Zmluvu o predplatnom uzatvorenú v rámci marketingovej akcie nie je možné vypovedať počas uhradenej predplatnej doby, a počas nej ani znížiť počet odoberaných periodík.

9.6.  Zvláštne plnenie bude vždy odosielané na fakturačnú adresu predplatiteľa (platcu), a to aj v prípade, kedy príjemcom periodika je osoba odlišná od predplatiteľa. Zvláštne plnenie bude zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom. Vydavateľ zasiela zvláštne plnenia do 30 dní od zaplatenia ceny za predplatné.

9.7.  Pokiaľ sa zvláštne plnenie vráti z adresy predplatiteľa naspäť vydavateľstvu ako nedoručené (z dôvodu nevyzdvihnutia zásielky, odmietnutia prevzatia zásielky, odsťahovania alebo neznámeho adresáta), zvláštne plnenie nebude zasielané znova, ale predplatiteľ si ho môže vyzdvihnúť na adrese vydavateľa (podľa bodu 1.2.) v lehote 30 dní od márneho pokusu o jeho doručenie. Na žiadosť predplatiteľa môže byť zvláštne plnenie odoslané znova na náklady predplatiteľa.

9.8.  V prípade, že pri konkrétnej marketingovej akcii darček už nie je na sklade a dodávateľ zvláštneho plnenia nie je schopný zabezpečiť rovnaký druh darčeka, vyhradzuje    si    vydavateľ    právo    zaslať    predplatiteľovi    podobný    darček v porovnateľnej cene.

9.9.  Zvláštne plnenie  ku  zmluve  o predplatnom  nie  je  predávaným  tovarom,  a preto nie je vydavateľom fakturované. Vydavateľ pri prípadnej reklamácií vyžaduje pôvodný obal, aby mohol identifikovať dodávateľa. Predplatiteľ berie na vedomie, že vyriešenie reklamácie závisí na dodávateľovi zvláštneho plnenia.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o predplatnom uzatvorené za účinnosti týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnost dňa 25.05.2018 .

10.1.  Objednávka, súhlas, žiadosť, výpoveď, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon predplatiteľa, platcu, distribútora resp. vydavateľa sa považuje za doručený druhej strane, ak bol uskutočnený na adresu pre doručovanie druhej strany uvedenú v týchto všeobecných podmienkach, objednávke, alebo zálohovej faktúre, resp. na adresu, ktorú príslušná strana naposledy písomne oznámila druhej strane. Úkon sa považuje za doručený dňom, v ktorom druhá strana úkon prevzala alebo odmietla prevziať alebo sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručená bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia.

10.2.  Vydavateľ je oprávnený na základe zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo vlastným rozhodnutím zmeniť alebo úplne nahradiť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Túto zmenu je vydavateľ povinný zverejniť na svojej internetovej stránke spolu s určením jej účinnosti, pričom zverejnenie zabezpečí najneskôr v deň účinnosti

10.3.  V prípade, že predplatiteľ nebude s príslušnou zmenou Všeobecných obchodných podmienok súhlasiť, je oprávnený vypovedať zmluvu o predplatnom do 10 dní od ich zverejnenia. Zmluva o predplatnom zaniká ku koncu príslušného fakturačného obdobia, v ktorom bol písomný nesúhlas alebo výpoveď zmluvy doručený distribútorovi alebo vydavateľovi. Ak predplatiteľ, resp. platca vo vyššie uvedenej lehote neoznámi vydavateľovi svoj nesúhlas so zmenou všeobecných podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy vydavateľa a predplatiteľa, resp. platcu sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými Všeobecnými obchodnými

10.4.  Pre vydavateľa je odsúhlasenie Všeobecných obchodných podmienok predpokladom uzatvorenia zmluvy o predplatnom.

10.5.  Predplatiteľ týmto prehlasuje, že sa oboznámil s úplným obsahom všeobecných podmienok, že všetky ustanovenia sú pre predplatiteľa zrozumiteľné a týmto prehlasuje, že obsah všeobecných podmienok prijíma.

Dňa 25.05.2018