Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
16. apríla 2021

Energetici dosiahli po rokoch najlepší hospodársky výsledok. Ako sa im to podarilo, približuje Richard Prokypčák, generálny riaditeľ SPP

V minulom roku ste deklarovali očakávanie pozitívneho hospodárskeho výsledku, situácia na trhu sa však v roku 2020 výrazne zmenila. Aké obchodné výsledky ste teda dosiahli? 

fV energetike je to už štandard. Každý rok chcete štartovať, ako ostatné firmy v biznisovom prostredí, z rovnakej štartovacej čiary, ale realita je napokon vždy iná. Realita od krízových situácií na prelome rokov, zásahov do cenotvorby, či nadpriemerné vysoké teploty a podobné prekvapenia. Minulý rok bol však určite obzvlášť osobitný, všetkým nám do života negatívne vstúpila pandémia.

Som preto veľmi rád, že aj napriek dopadom koronakrízy môžem potvrdiť, že spoločnosť SPP sa vymanila z prevádzkových strát a dosiahla doteraz historicky najlepší hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti. Delta medziročného nárastu zisku z prevádzkovej činnosti je 110 miliónov eur. Ten dosiahol za rok 2020 výšku 6,6 miliónov eur a celkový zisk aj po započítaní finančných výsledkov predstavuje 259 miliónov eur. Obzvlášť nás teší, že sme tento cieľ dosiahli aj bez uplatnenia maximálnej ceny pre domácnosti v uplynulom roku.

“Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, ich nevyhnutné partnerstvo s plynom a zvyšovanie energetickej efektívnosti môže byť významným nástrojom na ceste k uhlíkovej neutralite v roku 2050,” tvrdí Richard Prokypčák, generálny riaditeľ SPP. Zdroj foto: Archív SPP

Čomu konkrétne vďačíte za tento úspech?

Obchod so zemným plynom a elektrinou prechádza v posledných rokoch dynamickými zmenami. Firmy obchodujúce s týmito komoditami už nepristupujú k dodávke energií len z pohľadu jednocestných nákupných a logistických procesov. Dnes do týchto rozhodnutí vstupuje podstatne viac faktorov so silnými dopadmi na obchodovanie s týmito komoditami. 

Na odbore tradingu sme začali s implementáciou nového dynamického prístupu k obchodovaniu. Ten odráža tieto nové skutočnosti založené na optimalizácii fyzických tokov, vždy však s konzervatívnym prístupom k riadeniu rizík, bez otvorených pozícií. Aktívne využívame arbitrážne príležitosti tvorené volatilitou rôznych energetických trhov v čase aj priestore. Zmenili sme pohľad na zásobníkové kapacity. Nevidíme v nich už len pasívum na nákladovej stránke, ale predovšetkým obchodné aktívum generujúce nezanedbateľnú kladnú maržu. 

Podarilo sa nám aj otočiť doterajší pokles objemov predaja a zvýšiť celkový predaj energií. Nárast objemu dodávky energií dosahujeme bez negatívnych dopadov na maržu, skôr naopak. Je to možné len vďaka konzervatívnemu prístupu, cez zodpovednú hedgingovú stratégiu. S viac ako 1,3 milióna odberných miest sme potvrdili našu pozíciu lídra na slovenskom trhu v dodávke energií, náš trhový podiel v dodávke plynu sme zvýšili na 58 % a ďalej rastieme. Rovnako úspešne rastieme aj pri dodávkach elektriny, kde obsluhujeme cez 240-tisíc odberných miest.  

Žiadna skratka neexistuje. Je to cielené každodenné úsilie všetkých zamestnancov SPP – ísť spoločne dopredu. Pozitívne výsledky roka 2020 nie sú pre nás konečným cieľom. Našim cieľom je udržať si pozíciu významného piliera slovenskej energetiky a prinášať stabilné hospodárske výsledky.

Čo je najväčšou výzvou pri dosahovaní obchodných cieľov? 

Veľmi pozorne vnímame výzvy súvisiace so záväzkom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. SPP je pripravený byť súčasťou transformácie hospodárstva, ktoré si plnenie týchto záväzkov vyžiada. Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, ich nevyhnutné partnerstvo s plynom a zvyšovanie energetickej efektívnosti môže byť najmä v nadchádzajúcich rokoch významným nástrojom na plnenie našich spoločných cieľov na ceste k uhlíkovej neutralite.

Pokiaľ ide o nastavenie trhu, sledujeme prípravu novej regulačnej politiky. Pre rozvoj nových služieb považujeme za nevyhnutné nastavenie transparentného, predvídateľného a stabilného regulačného rámca, ktorý zníži regulačné zaťaženie a bude zohľadňovať všetky náklady spojené s dodávkou v regulovaných segmentoch, zabezpečí dodávateľom primeraný zisk a bude podporovať ďalší rozvoj trhu dodávky energií. Je dôležité, aby toto budúce nastavenie odrážalo spomínané zmeny na trhu, terajšie aj budúce, a zabezpečilo konkurencieschopnosť slovenských energetických firiem v európskom priestore.

Kľúčom pre budúcnosť SPP sú predovšetkým ľudia. Oni sú ten najcennejší kapitál, ktorý stál za úspešnou zmenou a sú hlavným garantom úspechu SPP do budúcnosti.

Novinkou sú e-skútre poháňané energiou od SPP. Zdroj foto: Archív SPP

Aká je vaša vízia a akými konkrétnymi krokmi ju napĺňate? 

SPP už druhý rok pôsobí ako výkupca elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zdrojov s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET). Poskytujeme tak služby výkupu elektriny približne 2 800 výrobcov z celého Slovenska a následne túto elektrinu dodávame našim zákazníkom. Uplynulý rok potvrdil správnosť rozhodnutia zúčastniť sa v roku 2019 aukcie na výber oficiálneho výkupcu elektriny z OZE a KVET, a to tak z ekonomického hľadiska, dosiahli sme kladnú maržu, ako aj z pohľadu rozvoja našich budúcich obchodných aktivít.

Veľký potenciál vidíme v rozvoji alternatívnych palív v doprave. Čo sa týka využívania stlačeného (CNG) a skvapalneného zemného (LNG) plynu, v nasledujúcich rokoch počítame so sprevádzkovaním nových plniacich CNG aj LNG staníc. Príležitosť vidíme aj vo využití vodíka. Ich vzájomnou kombináciou ponúkneme infraštruktúru pre nízkoemisnú a bezemisnú dopravu založenú na alternatívnych plynových riešeniach.

Silnú budúcnosť má podľa nás bioplyn a biometán, určite aj v kombinácii s energetickou službou. Zhodnotením komunálneho odpadu získame zelený plyn využiteľný pri výrobe elektriny a tepla. Zámerom SPP v tejto oblasti je sprevádzkovať niekoľko centier energetického a biologického zhodnotenia odpadu v rôznych regiónoch Slovenska. So spustením prevádzky prvých centier počítame do konca roka 2022. Nechcem však predbiehať, nepochybne náš nový prístup čoskoro zaregistrujete aj sami.