Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
9. septembra 2021

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) iniciuje ďalšie diskusie nielen v legislatívnych zmenách, ale hlavne v interných procesoch tak, aby pomohol s napredovaním výstavby. Podľa riaditeľa Tomáša Lamprechta pomáha aj úzka spolupráca s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Aká je aktuálna situácia s nájomnými bytmi a aké kroky podnikáte na jej zlepšenie? 

ŠFRB už dlhodobo poskytuje výhodné úvery na výstavbu nájomných bytov s garantovaným úrokom počas celej doby splatnosti úveru. V spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR pracujeme na zefektívnení legislatívnych podmienok, aby sme pri výstavbe nájomných bytov mohli čo najviac napredovať. Prebehla novela zákona o ŠFRB, ktorá odbúrala viaceré obmedzenia. Napríklad zjednodušila podmienky poskytovania úverov, skrátila lehoty na posudzovanie žiadostí a na možných úpravách legislatívy komunikujeme s ministerstvom naďalej.  

Môžete ich priblížiť konkrétnejšie? 

Najväčším problémom je v súčasnej dobe zvyšovanie cien stavebných materiálov. Uvažujeme o zvýšení maximálnych limitov, ktoré sú zákonom stanovené na poskytovanie podpory. Riešime indexáciu cien, čo znamená, že v prípade ďalšieho navyšovania cien stavebných materiálov a prác, vieme operatívne reagovať. Komunikujeme aj v rámci ďalšieho zjednodušovania legislatívnych podmienok pri podávaní žiadostí.

Aké najčastejšie chyby robia mestá, obce a súkromný sektor pri predkladaní žiadostí?

Najdôležitejšie je, aby doložili všetky súčasti žiadosti, ktoré máme uvedené na webe v prehľadnom zozname. Často totiž dostávame neúplné, nekompletné žiadosti s nedostatočným zabezpečením. Obce a mestá jasne nešpecifikujú v rámci zastupiteľstva, čo idú obstarávať. Verejné obstarávanie je však samostatná kapitola. 

Často tiež vidíme nesúlad v procesoch. Stáva sa, že žiadateľ podpíše zmluvu so zhotoviteľom skôr, ako si ju odsúhlasí. Takéto nesúlady zbytočne predlžujú proces schvaľovania. 

Aké máte výsledky?

Každoročne podporíme výstavbu v priemere 1 200 nájomných bytov. Tento rok máme zaevidovaný záujem o výstavbu 1 400 nájomných bytov zo strany obcí a miest a aktuálna požiadavka na úvery je 53 miliónov eur. Vzhľadom na pandemickú situáciu považujem toto číslo za stabilné. 

Vo všeobecnosti však môžem povedať, že záujem je vysoký a veľmi veľa obcí nestihlo  podať žiadosti v zákonom stanovenej lehote, a to z dôvodu zdĺhavejších procesov verejného obstarávania a procesov stavebných povolení, čo bolo spôsobené aktuálnou pandemickou situáciou. 

Pokiaľ ide o celkovú poskytnutú podporu za rok 2020, ŠFRB schválil 613 žiadostí v objeme 188 miliónov. 

Začiatkom augusta sme evidovali celkovú požiadavku na úvery vo výške 138 miliónov, avšak súkromný sektor mohol predkladať žiadosti do konca augusta, čo ovplyvní aj konečnú požiadavku na úvery.

Prejdime k podpore výstavby zariadení sociálnych služieb. Aká je situácia tu? 

Za obdobie rokov 2018 – 2020 sme priznali úvery v objeme 5,5 milióna eur. Zvýšili sme limity zo 700 eur/m2 na dnešných 1 200 eur/m2 podlahovej plochy zariadenia. Takisto je už možné financovať celý podnikateľský zámer aj pri nájomných bytoch, aj pri zariadeniach sociálnych služieb. Ide teda nielen o samotnú výstavbu zariadenia, ale aj kúpu prislúchajúceho pozemku a financovanie technickej vybavenosti. 

Často sa stávalo, že obce mali záujem o výstavbu, ale nemali finančné prostriedky na kúpu pozemku. Teraz vieme zafinancovať jeho kúpu aj pre obec, aj pre súkromný sektor. Financujeme sto percent obstarávacích nákladov, ktoré sa, samozrejme, musia zmestiť do zákonom stanovených limitov. V prípade výstavby nájomných bytov pri obciach a mestách financujeme časť my, 60-65 percent, a zvyšok je dotácia ministerstva, teda 30-35 percent. Čo sa týka zariadení sociálnych služieb, tu je možné poskytnúť iba úver zo ŠFRB až do výšky sto percent obstarávacích nákladov.

Čo plánujete ďalej?

Okrem ďalších legislatívnych zámerov vo výbornej spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR sa sústredíme aj na vylepšenie našich interných procesov. Chceme viac chodiť do terénu, stretávať sa s primátormi a starostami, počúvať ich a vnímať problematiku priamo na mieste. Nechceme byť úradníkmi, ktorí rozhodujú len od stola, ale byť bližšie k žiadateľom a reagovať operatívnejšie.

V rámci regionálnych sedení, ktoré sú organizované Združením miest a obcí, vidíme, že partneri vítajú spoluprácu. Otvára sa priestor na komunikáciu a vnímajú naše zámery. Či už v oblasti legislatívy, alebo interných procesov, ich podpora je citeľná.