Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
10. novembra 2021

Začiatky v socializme, úspech a rast v trhovej ekonomike. To je veľmi stručný príbeh spoločnosti PPA CONTROLL, a. s. O tom, ako sa z malého odštepného závodu stal dôležitý hráč v oblasti energetiky a inžinieringu, hovorí generálny riaditeľ PPA CONTROLL Bystrík Berthoty. 

Spoločnosť PPA CONTROLL, ktorá tento rok oslavuje sedemdesiat rokov, existovala v rôznych spoločenských dobách. Nájdu sa črty, ktoré sedem desaťročí spájajú?

Počas celej histórie bola spoločnosť orientovaná na služby v oblasti merania, regulácie a automatizácie pre rôzne priemyselné odvetvia, čo dodnes tvorí podstatnú časť nášho obratu. Korene spoločnosti siahajú až do roku 1951, keď vznikol podnik Regula. Ten bol neskôr zaradený do výrobno-hospodárskej jednotky s názvom Závody priemyselnej automatizácie Praha s odštepným závodom v Bratislave. Z neho vzniklo po revolúcii zamestnaneckou privatizáciou novodobé PPA CONTROLL. K pôvodnému zameraniu spoločnosti pribudli nové smery, najskôr projektovanie a výstavba jadrových elektrární, neskôr výroba vlastných vysokokvalitných rozvádzačov, realizácia riadiacich systémov a technologického vybavenia pre dopravnú infraštruktúru, energetický manažment a ďalšie. Najnovšou aktivitou sú technologické projekty v energetike, teplárenstve, doprave a obehovom hospodárstve. Spoločným menovateľom takmer všetkých našich projektov je pozitívny vplyv na ekológiu, znižovanie uhlíkovej stopy a zvyšovanie bezpečnosti.

Darí sa vám získavať projekty v zahraničí. Je slovenský trh pre vás primalý?

V istom momente nášho rastu sa nám začal javiť ako malý. Druhým zásadným dôvodom orientácie na zahraničie boli vážne deformácie slovenského trhu. Prvými väčšími zahraničnými projektmi boli rekonštrukcie energetických blokov v Latinskej Amerike. Ich úspešná realizácia a dobrý výsledok nás posilnili v tomto smerovaní. Dnes tvoria zahranično-obchodné operácie približne polovicu nášho ročného obratu. 

Kam sa podľa vás bude uberať energetický priemysel, doprava a nakladanie s odpadom na Slovensku a kde tu vidíte miesto pre PPA CONTROLL?

Budúce obdobie vidíme ako obdobie dekarbonizácie, a to ako v energetike, tak aj v odpadovom hospodárstve a doprave. Vo všetkých týchto oblastiach sme už dnes prítomní a verím, že budeme aj v budúcnosti, pretože máme potrebné know-how a skúsenosti. Ako príklad môžem spomenúť našu účasť na projektoch najmodernejších veľkokapacitných spaľovní odpadu v mestách Rookery a Newhurst vo Veľkej Británii či participáciu na výskumnom projekte fúzneho jadrového reaktora ITER vo Francúzsku. Dôležitá je pre nás aj účasť našich odborníkov na projektoch výstavby jadrových elektrární vo Fínsku a Švédsku. Z domácich realizácií by som spomenul rekonštrukciu energetického zdroja pre martinskú tepláreň a modernizáciu tepelného zdroja pre Cukrovar v Seredi. Chceme sa aj naďalej podieľať na projektoch modernizácie už existujúcich energetických zariadení, ale aj na výstavbe nových zariadení na energetické zhodnocovanie odpadu. 

Ani jedna z vašich dcérskych spoločností by nemohla fungovať bez expertov. Ponúka slovenský systém vzdelávania dostatočne pripravených ľudí? Čo považujete na základe svojej praxe za dôležitejšie – vzdelanie alebo prax?

Ideálny by bol človek, ktorý má dostatočnú prax a najnovšie vedomosti. Takých je ako šafranu, preto sa ich nedostatok snažíme kompenzovať vlastnými aktivitami. Máme dohody o spolupráci s vybranými strednými školami a s niektorými fakultami vysokých škôl. Na ich základe k nám študenti prichádzajú na prax, robia u nás praktickú časť diplomovej práce alebo využívajú našich špecialistov ako konzultantov. Naši odborníci zároveň na školách prednášajú. Štatistiky hovoria, že aj keď je to beh na dlhé trate a všetky tieto aktivity sú časovo náročné, prinášajú dobré výsledky – z piatich mladých ľudí, ktorí prídu do kontaktu s našou spoločnosťou, u nás dvaja až traja zostanú pracovať.

Vy sám máte bohaté vzdelanie a skúsenosti. Ktoré poznatky dnes považujete za kľúčové pri riadení holdingu?

Po prvé to, že na dlhodobý rozvoj firmy je nevyhnutné mať správnych ľudí na rozhodujúcich miestach. Po druhé je dôležité mať prepracovaný systém odmeňovania, ktorý je napojený na reálne, ľahko merateľné výsledky a ciele. K tomuto patrí prísne prepojenie právomocí a zodpovednosti. Posledný dôležitý poznatok je význam starostlivosti o kľúčových ľudí a zamestnancov. Ak toto všetko funguje a správni ľudia sú s postom, ktorý zastávajú, stotožnení, sú schopní dlhodobo dosahovať dobré výsledky. 

„Ideálny by bol človek, ktorý má dostatočnú prax a najnovšie vedomosti. Takých je ako šafranu, preto sa ich nedostatok snažíme kompenzovať vlastnými aktivitami,“ hovorí generálny riaditeľ PPA CONTROLL Bystrík Berthoty. Zdroj foto: PPA CONTROLL

Veľký holding vždy ľahšie prejde krízami. V čom vidíte najväčšiu silu a potenciál PPA CONTROLL?

V kľúčových kompetenciách, kvalite práce a neustálom inovovaní našich činností a zvyšovaní know-how. Výhodu máme aj v organizačno-právnej štruktúre holdingu, ktorú tvorí matka a niekoľko dcér, a v tom, že sú na palube holdingu mimoriadne schopní ľudia. V riadení dcérskych spoločností majú veľkú autonómiu, majú však povinnosť dodržiavať spoločnú holdingovú stratégiu a prispievať k plneniu spoločných cieľov. Tým dosahujeme nielen vysokú motiváciu pracovníkov, špecializáciu a vysokú kvalitu práce, ale aj rozloženie a znižovanie rizík. Ťažíme aj zo synergie vzájomnej spolupráce jednotlivých dcér. Keď potrebujeme, vystupujeme ako silný holding a keď treba, nasadzujeme tú dcéru, ktorá je v danej oblasti najlepšia. Vďaka tomu PPA CONTROLL posledných dvadsať rokov neustále rastie.

Čo osobne, ľudsky prajete holdingu k výročiu? Čo by ste si preň zaželali?

Aby dokázal zvládnuť proces zapájania mladých ľudí nielen do bežnej práce, ale aj do manažmentu, aby sme mali záruku, že o dvadsať rokov budú na jeho čele stále rovnako erudovaní ľudia, akí sú tam dnes. A tiež by som mu prial veľa zaujímavých podnikateľských príležitostí a kvalitné domáce podnikateľské prostredie bez deformácií.