19. septembra 2017

O tom, ako sa v slovenskom podnikaní môže etablovať zatiaľ pomerne málo známa kategória úverovania, hovorí Radoslav Tausinger, managing director Credit Value Investments pre Slovensko a Českú republiku.

Keď sieť predajní športových potrieb Exisport získala pred mesiacom niekoľkomiliónovú investíciu od poľskej spoločnosti Credit Value Investments (CVI), investor do firmy nevstúpil. Namiesto podielu v spoločnosti očakáva zisk z transakcie v podobe úrokového výnosu.

Nevstúpite do firmy, zisk majú priniesť úroky. Je takýto typ transakcie typický pre investovanie CVI?

Áno, CVI spolu s Noble Funds manažuje fondy, ktoré sa primárne venujú investovaniu do dlhopisov súkromných spoločností. Vo veľkej väčšine prípadov ide o súkromnú emisiu dlhopisov, ktorú celú skúpia „naše“ fondy. Tento spôsob zatiaľ na Slovensku nie je veľmi známy, no v západnej Európe a USA sa využíva už dlhšiu dobu a CVI ho v Poľsku rozvíja už šiesty rok. Podnikateľom prinášame možnosť rozvíjať svoje firmy a realizovať projekty, pričom nad nimi nestratia kontrolu.

Aká je celkovo štruktúra vašich transakcií? Poskytujete rôzne typy financovania, od senior debt cez mezzanine po vysoko rizikové investície. Je možné nejako priblížiť objemy v jednotlivých kategóriách?

Momentálne máme pod správou približne 1,2 miliardy eur. Z toho viac ako 75 percent je v „seniorno-juniorných“ fondoch, asi 20 percent v mezanínovom fonde a do päť percent v „distressed“ fonde. Ten posledný je pre najviac rizikové príležitosti (investuje napríklad do firiem v reštrukturalizácii, pozn. red.). Tým, že „naše“ fondy investujú v priemere na tri roky, dokážeme každý rok podporiť projekty vo výške približne tretiny objemu aktív, ktoré máme pod správou. Dĺžku investície sa snažíme držať do štyroch rokov, dokážeme ale ponúkať aj veľmi krátke zdroje na obdobie okolo jedného roka. Minulý rok sme napríklad investovali približne 480 miliónov eur do viac ako 120 firiem. Vzhľadom na rast celkových aktív pod správou sme hornú hranicu investície navýšili na 20 miliónov eur.

Z viac ako 500 investícií, ktoré ste zatiaľ urobili, je možné vybrať pár „typických“?

Bolo by to zložité, venujeme sa totiž takmer všetkým odvetviam. Najviac sú zastúpené realitné spoločnosti a projekty, kde sa primárne orientujeme na financovanie novej výstavby alebo rekonštrukcie. U firiem poskytujeme rastové financovanie na zásoby, ale aj investície do dlhodobého majetku. Taktiež pomáhame riešiť situácie, keď sa spoluvlastník rozhodne vykúpiť iného spoluvlastníka alebo financujeme akvizície firiem inými firmami, manažérskymi tímami alebo aj private equity investormi. Samozrejme, dôležitá je aj sektorová diverzifikácia investícií, preto majú „naše“ fondy nastavené maximálne sektorové limity.

V poľských médiách vás niekedy označujú ako private equity – je to „správne“ pomenovanie?

Skôr patríme do kategórie „private debt“, teda k investovaniu do dlhových nástrojov súkromných spoločností. Máme tiež možnosť investovať do vlastníckych podielov súkromných spoločností, teda „private equity“, ale to v súčasnej dobe tvorí výraznú menšinu našich investícií. Naviac môžeme aj kombinovať dlh s ekvitou. Poskytujeme individualizované riešenia podľa konkrétnej situácie. Na začiatku vždy vyhodnocujeme typ rizika, ktorý u danej spoločnosti vidíme, a tomu zodpovedá aj požadované ROI. (návratnosť investície, pozn. red.)

Ak termín private equity nesedí, v čom sa najviac odlišujete? Čo vám ukladá regulácia v porovnaní s bankami, napríklad v oblasti kapitálovej primeranosti?

V našom prípade neprichádza k žiadnemu spolufinancovaniu dlhovými nástrojmi. Samozrejme ale musíme veľmi zodpovedne pristupovať k riziku. Z toho dôvodu majú „naše“ fondy nastavené limity na maximálne veľkosti investícií, v súčasnej dobe to je 20 miliónov eur.

Radoslav Tausinger, managing director Credit Value Investments pre Slovensko a Českú republiku.

Aké typy investorov sú pre vás konkurenciou v strednej Európe, prípadne na Slovensku, vzhľadom na veľkosť vašich aktív?

Napriek tomu, že aktíva prekročili miliardu eur, chceme stále primárne podporovať malé a stredné podniky. Tomu zodpovedá aj naša minimálna veľkosť investície, teda dva milióny eur. Konkurencia je pestrá, patria sem iné fondy, do určitej miery aj verejne obchodované cenné papiere, teda „burza“. Podľa medzinárodných publikácií sme jednou z najväčších spoločností venujúcich sa „private debt“ investovaniu v regióne CEE.

Ak sa pozrieme na Slovensku relatívne známe termíny ako „finančný“ alebo „strategický“ investor, dá sa niektorý z nich použiť pre vaše transakcie?

V našom prípade viac sedí „finančný“ investor. Samozrejme vďaka už viac ako 600 investíciám máme dobré znalosti o rôznych odvetviach ekonomiky, takže dokážeme viesť kvalifikovanú diskusiu a vo viacerých prípadoch priniesť k peňažným prostriedkom aj dodatočnú hodnotu.

Ako prebiehala za päť rokov existencie CVI expanzia? V akej fáze rozvoja ste prišli okrem Poľska aj do Rumunska?

Medzinárodná expanzia je otázkou niečo vyše roka. Predtým sa CVI sústredilo na poľský trh. Prvú investíciu na Slovensku sme urobili v auguste do Exisportu, významnej siete so športovými potrebami. V Rumunsku sme prvú investíciu zrealizovali o pár týždňov predtým. Na Slovensku by sme v horizonte najbližších dvoch-troch rokov chceli investovať približne 50 miliónov eur.

Pôsobíte zatiaľ v rámci jedného makroekonomického cyklu – aké riziká by mohli plynúť z ďalšieho vývoja v prípade spomalenia ekonomiky? V akej fáze ekonomiky ste z pohľadu vášho biznisu v roku 2012 začínali?

Odvetvie „private debt“ sa v Európe začalo viac rozvíjať v čase krízy, keď do veľkej miery chýbali alternatívne zdroje financovania. Poľska sa kríza dotkla trošku menej, no určite tam v našich začiatkoch nejaké stopy boli. Teraz ekonomiky rastú rýchlejšie a samozrejme prípadné spomalenie môže znamenať spomalenie aj pre niektoré spoločnosti v našom portfóliu. Našou snahou je investovať dostatočne konzervatívne, aby tieto spoločnosti prežili spomalenie bez vážnejších strát.

Ako funguje váš risk assessment, napríklad due diligence?

V začiatku sa hĺbkovo zameriavame na tzv. „komerčnú“ due diligence, kde analyzujeme trendy daného odvetvia alebo pododvetvia, a samozrejme aj postavenie spoločnosti a jej vyhliadky. V prípade pozitívnych vyhliadok a dohody na parametroch investície pristupujeme ešte k finančnej a právnej due diligence, ktorých hĺbka je daná komplexnosťou situácie. Na záver každej investícii prideľujeme interný „rating“ na princípoch podobných, ako to robia medzinárodné ratingové agentúry.

Aké máte skúsenosti so zlyhanými alebo zlyhávajúcimi úvermi, aké sú v týchto prípadoch možnosti pre investora ako vy?

Máme silnú preferenciu pre využívanie zabezpečovacích nástrojov v našich investíciách. V prípade problematických situácií potom môžeme zabezpečenia využiť, ale naším cieľom je v maximálnej miere hľadať cesty, ako spoločnostiam pomôcť, aby k tomu nemuselo dochádzať.