Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
18. februára 2021

Minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie je jednou z priorít ČSOB, ktorá je na ceste dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Postupy, ktoré zavádza, priblížili Miroslava Gabrišková, Juraj Kaba a Juraj Nagy z Odboru manažmentu majetku ČSOB.

Prečo sa ČSOB rozhodla ísť cestou znižovania uhlíkovej stopy?

MG: Dbáme na zodpovedný, etický a transparentný prístup vo všetkých oblastiach našej práce. Je to jeden zo štyroch kľúčových pilierov, na ktorých stavia nielen ČSOB, ale aj naša materská skupina KBC. Záleží nám na tom, akým spôsobom dosahujeme zisk vo vzťahu ku všetkým našim obchodným partnerom, zamestnancom aj ostatným stranám. Prejavuje sa to napríklad v úverovej politike – nefinancujeme odvetvia, ktoré majú negatívny dopad na spoločnosť, či už ide o uhoľné baníctvo, zbrojársky priemysel a podobne.

Redukcia emisií je cieľom mnohých spoločností. Ako postupujete vy? 

JK: Kľúčovým nástrojom, ktorý pomáha znižovať množstvo produkovaných emisií, je implementácia ISO noriem systému riadenia 14001 a 50001 na ochranu životného prostredia a energetického manažmentu. Vďaka tomu od roku 2012 kontinuálne znižujeme produkciu emisií. Pracujeme na priebežnej modernizácii kľúčových technológií budov tak, aby sa spotrebovaná energia využívala čo najefektívnejšie a to pri zachovaní všetkých hygienických požiadaviek na pracovných miestach. 

Prečo ste sa rozhodli znižovať svoju uhlíkovú stopu aj prostredníctvom aktivít správy budov? 

JN: Z našich analýz vyplýva, že prevádzka budov, spotreba energie kancelárskych zariadení a služobné vozidlá spolu s pravidelným dochádzaním do práce sú našimi hlavnými pôvodcami emisií. Samotné budovy sú zodpovedné za tretinu emisií CO2, ktoré produkujeme spotrebou energie na vykurovanie. Optimalizáciou spotreby energie budov a využívaním obnoviteľných zdrojov energie priamo znižujeme dopady našej práce na životné prostredie. 

Juraj Kaba a Juraj Nagy z Odboru manažmentu majetku ČSOB. Foto: Marek Mucha

Aké konkrétne aktivity s týmto cieľom robíte? 

JN: Zásadným prelomom bolo otvorenie novej centrály ČSOB na Žižkovej ulici v Bratislave a presťahovanie väčšiny zamestnancov do modernej a energeticky hospodárnej budovy. Využívame elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2020 sme vyprodukovali o 1000 ton CO2 menej, ako by tomu bolo pri nevyužívaní elektriny z OZE. 

Skvalitňovaním IT infraštruktúry a transformáciou pracovísk na flexibilné má stále viac zamestnancov možnosť využívať prácu z domu. Necestovanie do práce má výrazný dopad na emisie z dopravy. V období rokov 2021 – 2030 by mohlo mať práve zavádzanie práce z domu až tretinový podiel na všetkých úsporách emisií CO2 v našej spoločnosti.

Vybrali ste svoje nové sídlo aj preto, že ponúka lepšie možnosti, ako šetriť energie?

MG: Od začiatku sme požadovali, aby nová centrála na Žižkovej ulici v Bratislave bola čo najšetrnejšia k životnému prostrediu. Dôkazom je aj udelenie hodnotenia BREEAM EXCELENCE, ktoré budova centrály dostala. Nové sídlo nám umožňuje efektívne využívať kancelárske priestory a pod jednou strechou tu fungujú všetky spoločnosti ČSOB Finančnej skupiny. Opustením viacerých budov v centre Bratislavy sme dosiahli významné úspory energie na kúrenie.

Nová centrála využíva moderné, energeticky hospodárne technologické zariadenia, ktoré umožňujú hospodárnu prevádzku. Elektronické systémy riadenia budovy nám pomáhajú vyhodnocovať spotrebu budovy a tieto dáta nepretržite sledujú dispečeri. Lokalita nám umožňuje využívať verejnú dopravu, budova sa totiž nachádza priamo pri zastávke električky a je tak pohodlne dostupná zo všetkých smerov. Parkovacia politika a kapacita garáží vedie zamestnancov k uprednostňovaniu verejnej dopravy.

Ďalším príkladom šetrenia energií je aktívne tienenie. V lete znižuje potrebu chladenia a vetracie systémy maximálne využívajú teplo z odvádzaného vzduchu. Na zariadeniach sa vykonáva pravidelná údržba s cieľom zachovania hospodárnej prevádzky. K znižovaniu emisií prispieva aj možnosť využívať na dochádzanie do práce bicykle, ktoré si naši zamestnanci môžu uzamknúť v cyklostojisku so zázemím a šatňami. Zelená strecha budovy našej centrály je navyše súčasťou mikroklímy v rámci miestnej obytnej štvrte Zuckermandel. Zachytáva väčšinu dažďovej vody a jej postupným odparovaním tak zmierňuje dopady veľkej budovy na prehrievanie vzduchu v letných mesiacoch. Na zelenej streche si našiel domov aj hmyz vrátane včiel v osadených včelích úľoch. 

Zdroj foto: Archív ČSOB

Máte prepočítanú uhlíkovú stopu napríklad na jedného zamestnanca? Ako sa mení po implementácii vašich zelených krokov? 

JK: Máme stanovené kritériá na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Preto podrobne monitorujeme pôvod našich emisií. Prijali sme súbor viacerých opatrení a  v porovnaní s rokom 2015 sa nám podarilo znížiť produkciu emisií CO2 o 38 %.

Je to dlhodobý proces, čo vnímate ako najväčšie výzvy a ako ich plánujete riešiť? 

JN: Zavedenie elektromobility a práce z domu je z dlhodobého hľadiska naša najväčšia výzva. Do úspešného konca by sme chceli dotiahnuť aj pilotný projekt vlastného lokálneho zdroja elektrickej energie. Využitím jeho potenciálu v rámci našich budov budeme môcť úspory z nákladov na elektrickú energiu smerovať napríklad aj do výraznejšej podpory elektromobility. 

Ďalším z krokov k zníženiu produkcie CO2 je výsadba stromčekov v Tatrách. Môžete nám tento projekt priblížiť? 

JK: Aj v ČSOB nadácii sme si povedali, že chceme dostať prírodu do zelených čísel. Spolu s odborným garantom, Štátnymi lesmi TANAP-u, sme rozbehli 5-ročnú aktivitu výsadby stromčekov v Tatrách. Už v roku 2020 sa nám podarilo vysadiť viac ako 30 000 stromčekov, prevažne v ochranných obvodoch Vyšné Hágy a Zverovka, a v tejto aktivite budeme pokračovať naďalej.