Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
13. júla 2021

Centrálny depozitár cenných papierov SR minulý rok dosiahol rekordný zisk. Čo konkrétne prináša depozitár svojim klientom, hovorí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Martin Wiedermann.

Centrálny depozitár funguje na kapitálovom trhu takmer 30 rokov, v poslednom období však prešiel viacerými významnými zmenami. Akými konkrétne?

Mnohé zmeny súvisia so začlenením slovenského kapitálového trhu do jednotného trhu Európskej únie. Vo februári 2017 sme začali využívať služby Target 2-Securities, čo je platforma na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi, ktorú prevádzkuje Európska centrálna banka. V januári 2019 sme dostali povolenie na činnosť v súlade s európskou legislatívou. Všetky tieto kroky prispeli k zosúladeniu fungovania našej spoločnosti so štandardmi, ktoré sa vzťahujú aj na depozitáre na najvyspelejších európskych trhoch.

„Kladné hospodárske výsledky dosahujeme už osem rokov, minulý rok však bol so ziskom 7,52 mil. eur rekordný. K nášmu výsledku prispeli výnosy z registrácie dlhopisov. Odhliadnuc od toho, dosiahli by sme nárast zisku vo výške 6,6 percent,“ hovorí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Martin Wiedermann. Zdroj foto: Centrálny depozitár cenných papierov

Za minulý rok dosiahol centrálny depozitár rekordný hospodársky výsledok. Čo je dôvodom?

Čierne čísla dosahujeme už osem rokov, zisk vždy presahoval pol milióna eur. Minulý rok sme však dosiahli mimoriadne vysoký zisk vo výške 7,52 mil. eur. Dôvodov bolo niekoľko. Najvýznamnejším bolo ukončenie viacerých dlhých súdnych sporov, s čím súvisí rozpustenie rezerv na to vytvorených. Aj bez toho by sme však dosiahli zisk vo výške 2,9 mil. eur. Významnou mierou k nášmu výsledku prispeli výnosy z registrácie dlhopisov, ktoré štát vydával na prekonanie dôsledkov pandémie. Odhliadnuc od toho, dosiahli by sme nárast zisku vo výške 6,6 percent.

Už dlhšie zaznamenávate nárast záujmu o vydávanie cenných papierov zo strany podnikov. Súvisí to aj s rozširovaním služieb?

Áno. Už pred tromi rokmi sme začali poskytovať služby vyrovnania pre celoeurópsku elektronickú obchodnú platformu MTS, na ktorej sa obchoduje so štátnymi dlhopismi vyspelých európskych krajín. Okrem toho sme od začiatku mája tohto roku začali poskytovať služby spojené s emisiami jednoduchých spoločností na akcie. Už niekoľko rokov sme jediným subjektom na Slovensku, ktorý prideľuje medzinárodný identifikátor právnickej osoby, tzv. LEI kód.

CDCP je súčasťou spoločného kapitálového trhu EÚ. Aké záväzky vám z toho vyplývajú do budúcnosti?

Ide o implementáciu štandardov pre spracovanie korporátnych udalostí alebo zavedenie sankčného mechanizmu v rámci disciplíny pri vyrovnaní. Chceme ďalej pokračovať v digitalizácii našich služieb pre emitentov a monitorujeme možnosť využitia moderných technológií, ako napríklad DLT. V neposlednom rade musíme neustále pracovať na zefektívňovaní poskytovania služieb, aby sme tým vyvážili narastajúcu administratívnu náročnosť spojenú s našimi službami.