Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
13. septembra 2021

Staré budovy kedysi zbytočne spotrebovali na svoj chod až 80 percent energie. Dnes sa z nich stávajú nezávislé jednotky, ktoré disponujú časťou na výrobu vlastnej energie.

V súčasnosti je „energetická efektívnosť budov“ veľmi frekventované slovné spojenie. Európa nastúpila na cestu environmentálnej zodpovednosti, kde patrí okrem prechodu na ekologické a obnoviteľné zdroje aj ich efektívne využívanie. V roku 2015 museli nové a zrekonštruované budovy spĺňať energetickú triedu B. Už vtedy prepočty ukazovali, že až 80 percent, nie zriedka až 90 percent energie, spotrebovali zbytočne. Dnes však prichádza revolúcia v spotrebe energie budov, podobná tej, ktorá prišla v automobilizme po kríze v 70. rokoch. Pri dnešnej platnej energetickej triede A0 sa efektívnosť budov skutočne vyrovná 21. storočiu. Z každej budovy by sa mala stať energeticky nezávislá jednotka s vlastnou časťou na výrobu energie a inteligentným riadením komplexnej prevádzky. Aj preto Európska únia finančnými programami podporuje rekonštrukcie starých budov verejného a štátneho sektora.

Zdroj foto: Architectural & Building Management

„Už od roku 2011 sa venujeme energeticky pasívnym budovám a od roku 2015 v zmysle platnej legislatívy projektujeme rekonštrukcie budov,“ hovorí Ján Tvrdoň, riaditeľ spoločnosti. V súčasnosti majú za sebou dvadsať projektov energetickej efektívnosti budov. Pri práci na projektoch začínajú analýzou súčasného stavu po stavebnej a energetickej stránke a pokračujú navrhovaním stavebných a technologických zmien. Syntézou všetkých parciálnych častí, implementáciou do stavby, ich koordináciou a kontrolou navrhnutého riešenia končí projekčná fáza. Ich služby po dokončení projektu však nekončia. „Poskytujeme potrebnú technickú a odbornú podporu a pri žiadaní o nenávratný finančný príspevok aktívne komunikujeme s druhou stranou. Úspešnosť pri získaní finančnej podpory je predsa aj naším úspechom,“ dopĺňa Tvrdoň. Záverečná fáza – dozor pri stavbe a pri prevádzkovaní budovy, zahŕňa aj nastavenie prevádzkového poriadku budovy. Každý projekt tak úspešne privedú až do jeho konca. 

„Pri projektovaní budov je pre nás skutočne zaujímavé vidieť pokroky v tak krátkom čase. Naša práca nám aj vďaka tejto fáze dáva zmysel,“ hovorí Ján Tvrdoň, riaditeľ spoločnosti. Zdroj foto: Architectural & Building Management

„Pri projektovaní budov je pre nás skutočne zaujímavé vidieť pokroky v tak krátkom čase. Naša práca nám aj vďaka tejto fáze dáva zmysel,“ vysvetľuje Tvrdoň. Každou zrekonštruovanou budovou prispievajú k znižovaniu energetickej záťaže a k väčšej nezávislosti od energetických zdrojov. S tým, samozrejme, súvisí aj obnova budov ako takých. Tým sa zvyšuje estetický, ale aj hygienický štandard priestoru pre jeho užívateľov. Či už ide o školy, škôlky, kultúrne domy, obecné úrady, alebo akékoľvek verejné budovy. „Toto je náš príspevok k environmentálnej zodpovednosti a sme radi, že môžeme byť pri tom. A to v štandarde BIM,“ dodáva Ján Tvrdoň.