1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľ súťaže: Barecz & Conrad Media, s.r.o., Vydavateľstvo magazínu Forbes Slovensko
Sídlo: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO: 35 556 653
(ďalej len „vydavateľstvo“ alebo „Forbes Slovensko“ )

2. Termín súťaže:

Od 24. 2. 2021 – do 15. 3. 2021

3. Pravidlá súťaže:

Súťaž sa uskutoční na oficiálnom účte Forbes Slovensko na sociálnej sieti Facebook a Instagram (ďalej len „FB Forbes“ a „IG Forbes“).

Účastník súťaže zapojením do súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto Pravidiel a štatútu súťaže, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s aktívnym účtom na danej sociálnej sieti, ktorá v období súťaže splní nasledovné podmienky:

 • FB Forbes:
  Napíšte do komentára pod príspevok súťaže odpoveď na otázku: „Ako sa volá dokument od Davida Attenborougha, ktorý vlani na jeseň uviedla streamovacia platforma Netflix?“
 • IG Forbes:
  Označte do komentára pod príspevok súťaže niekoho, kto sa správa ekologicky alebo toho, kto sa snaží zmeniť svoje ekologické návyky. Vyhrať môžete obaja. Do súťaže sa môžete zapojiť viackrát, no zakaždým musíte označiť inú osobu.

Forbes Slovensko vyhlasuje, že súťaž nie je sponzorovaná alebo iným spôsobom podporovaná Facebookom a Instagramom.

4. Predmet výhry a oznámenie výhercu

Predmetom výhry je kniha Život na našej planéte – David Attenborough (vydalo vydavateľstvo Barecz & Conrad Media s.r.o. – knižná divízia barecz & conrad books v roku 2021) v hodnote 16,90 € vrátane DPH.
V prípade súťaže na IG Forbes: 2x kniha (pre súťažiaceho + označeného v komentári).

 • Predmet výhry nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
 • Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
 • Ak účastník súťaže poruší pravidlá súťaže podľa bodu 3, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
 • Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
 • V súlade s § 9, ods. 2, písm. m) Zákona č. 595/2003 Z.z. o Dani z príjmov, výhra v hodnote prevyšujúcej 350,00 EUR podlieha dani z príjmu. Výherca je povinný priznať a odviesť daň z tejto výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  pozn. Táto výhra (kniha) nepodlieha dani z príjmu, keďže má hodnotu nižšiu ako 350,00 EUR.

V prípade výhry bude výherca informovaný vydavateľstvom prostredníctvom súkromnej správy cez Facebook alebo Instagram. Vydavateľstvo dňa 16. 3. 2021 o 12:00 hod. náhodným generátorom vyžrebuje jedného výhercu z FB Forbes so správnou odpoveďou na danú otázku a jedného (+ označeného) výhercu z IG Forbes.

Ak výherca neodpovie na zaslanú správu do 48 hodín odo dňa zaslania správy, bude namiesto výhercu vyžrebovaný iný účastník súťaže, ktorý spĺňa podmienky súťaže a stane sa výhercom.

Výherca musí mať doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Na túto adresu (resp. na inú adresu v rámci SR, podľa dohody s výhercom) mu bude doručená výhra.

5. Osobné údaje

Účastník súťaže svojím dobrovoľným zapojením do súťaže berie na vedomie, že Forbes Slovensko v súlade s Ochranou súkromia bude oprávnene spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov (meno, priezvisko, adresa, emailová adresa) potrebných výlučne na účely vyhodnotenia súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením súťaže na obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia súťaže a doručenie výhry.

Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu. Udelený súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na gdpr@forbes.sk.

6. Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá a štatút súťaže sú uverejnené na webovej stránke www.forbes.sk a v príslušných príspevkoch súťaže na sociálnych sieťach prostredníctvom URL odkazu. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s ich záväznosťou.

 

Tieto Pravidlá a štatút súťaže nadobúdajú platnosť dňa 24. 2. 2021.